استقرار سیستم کایزن در شرکت سودیکو و انعکاس آن در نشریه نارنجی سایپا

استقرار سیستم کایزن در شرکت سودیکو و انعکاس آن در نشریه نارنجی سایپا

 

شرکت سودیکو اقدام به استقرار سیستم کایزن (بهبود مستمر) نمود. شرکت سودیکو در راستای بهبود مستمر در فرآیندها با همکاری منابع انسانی شرکت سایپا، پس از طی دوره‌های آموزشی مربوطه، نسبت به استقرار سیستم کایزن اقدام نمود. در همین راستا شاخص های کلیدی هر بخش در حوزه‌های QCTPI تعیین و شناسنامه های مربوطه تهیه گردید. همچنین تابلوی کایزن در قالب استاندارد، جهت مونیتورینگ شاخص های کلیدی مستقر گردید. این اقدام، گام موثری در بهبود فرآیندهای سازمانی شرکت سودیکو خواهد بود.

 

کاربران آنلاین: 0

بازدیدکنندگان امروز: 196

بازدیدهای امروز: 769

کل بازدیدکنند‌گان: 63809

کل بازدید ها: 221163