مدیران ارشد

user vector

حیدرعلی ربیعی

سرپرست شرکت سودیکو
user vector

حسین هشترودی محمودی

عضو موظف هیئت مدیره
user vector

ستار هرکلانی

رئیس هیئت مدیره (غیر موظف)
user vector

---

مدیر مالی
user vector

مهیار احمدی

مدیر بازرگانی
user vector

مرتضی جعفری

مدیر حراست