بازیافت پسماند

در فرآیند کسب و کار جمع آوری و ساماندهی ضایعات و پسماندهای صنعتی، شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سـودیکو) با سابقه و پیشینه 30 ساله بعنوان تنها شرکت تخصصی گروه می باشد که بر اساس وظیفه ذاتی بعنوان پل ارتباطی مفید و مناسب بین شرکتهای گروه و بازار و مبادی مصرف ضایعات و پسماندهای صنعتی می باشد که با ایفای نقش می تواند ضمن کاهش هزینه ها، بیشترین سود مورد انتظار را عاید شرکتهای گروه نماید. در این راه شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سـودیکو) با تجربه چندین ساله در حوزه مدیریت بر ضایعات و پسماندهای صنعتی بر آن است تا با بازنگری در فرآیند این مدیریت و با آسیب شناسی وضیعت موجود و بهره گیری از توان و پتانسیل بالقوه خود، راهکارهای بهبود امور و مدیریت بهتر و صحیح منابع را در جهت افزایش عایدات شرکتهای گروه بکار گرفته و با تهیه طرح جامع مدیریت متمرکز بر ساماندهی و جمع آوری کلیه ضایعات و پسماندهای شرکتهای گروه خودروسازی سایپا، اهداف تعریف شده را محقق نموده و از منابع و امکانات مجموعه شرکتهای گروه حمایت و پشتیبانی نموده و فعالیت های خود را توسعه و گسترش دهد و انتظار دارد مدیریت محترم ارشد گروه و مدیران محترم عامل شرکتها در این مسیر با رهنمودها و هدایت و حمایت های خود این شرکت را در رسیدن به اهداف یاری نمایند.