تمدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS 1401/12/23 - 15:37:04

مميزي مراقبتي سيستم مديريت يكپارچه IMS در شرکت سودیکو توسط موسسه TRB نماینده DAKKS آلمان انجام شد و بر اساس آن عدم انطباق اصلي گزارش نشد و گواهينامه های سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001 و سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001، براي مدت يك سال ديگر تمديد شدند.

در جلسه افتتاحیه ممیزی، محمدپور مدیر عامل شرکت سودیکو نسبت به دقت بیش از پیش در فرآیند ممیزی جهت بهبود فرآیندهای سازمان تاکید نمود و ممیزی را به عنوان فرصتی جهت رشد و تعالی سازمان خواند. لذا اغلب الزامات سیستم مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت و محیط زیست با دیدگاه ریزبینانه در شرکت سودیکو مورد ممیزی قرار گرفت.

در جلسه اختتامیه ضمن اعلام تمدید گواهینامه های مذکور، کلانی ممیز شرکت TRB، از اهتمام مدیریت و کارکنان شرکت سودیکو به اجرای الزامات استاندارد تمجید و تشکر نمود.