اجرای نوبت اول ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS در سال 1402 1402/04/21 - 09:23:03

ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS که شامل سه استاندارد ISO9001 و ISO 14001 و ISO 45001 می باشد با رویکرد پیگیری عدم انطباقات ممیزی شخص ثالث و ممیزی های داخلی انجام شد. طی این ممیزی کلیه عدم انطباقات ممیزی های دوره های قبل بررسی شد و گزارش ممیزی به کلیه واحدهای سازمان ارسال گردید. شرکت سودیکو طبق برنامه بصورت سالیانه سه ممیزی داخلی و یک ممیزی شخص ثالت از سیستم یکپارچه IMS انجام می دهد. طی ممیزی شخص ثالث در اسفند ماه 1401 گواهینامه استانداردهای فوق الذکر توسط شرکت TRB نماینده DAKKS آلمان تمدید  گردید