برگزاری ارزیابی «مدیریت سبز» در شرکت سودیکو 1402/08/20 - 09:54:36

روز سه شنبه 10 آبان ماه 1402 ارزیابی «مدیریت سبز» توسط ممیزین شرکت سایپا، مطابق معیارها و شاخص های تعیین شده در شرکت سودیکو اجرا گردید. در این ممیزی کلیه اقدامات انجام شده و برنامه های تعیین شده در راستای حفظ محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. در این ممیزی از اتاقک تفکیک پسماند شرکت سودیکو که به شکل نوین طراحی و ساخته شده است بازدید به عمل آمد. مطابق اظهارات ممیز محترم «مدیریت سبز»، شرکت سودیکو اقدامات موثری در راستای حفظ محیط زیست برداشته است و جزء شرکت های پیشرو در این زمینه می باشد.

مطابق برنامه تعیین شده برای شرکت های گروه خودروسازی سایپا مقرر گردیده ارزیابی مدیریت سبز طی برنامه انجام گردیده و امتیازات پس از پایان ارزیابی، طی مراسمی در حضور نمایندگان شرکت های گروه اعلام گردد. در این مراسم به شرکت های برتر لوح و نشان سبز تعلق خواهد گرفت.