سودیکو در مسیر خروج از خام فروشی 1402/10/27 - 14:52:52

به دنبال تایید طرح تولید گرانول از پسماندهای پلاستیکی گروه، توسط شرکت سودیکو، می‌توان گفت سودیکو رسماً قدم در مسیر خروج از خام فروشی گذاشته است. معارفی مدیر عامل سودیکو در این راستا بیان کرد: شرکت سودیکو که یکی از رسالت‌های اصلی آن، مدیریت پسماند و ضایع