انجام پیش ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS توسط نماینده TUV آلمان 1402/12/06 - 21:28:58

پیش ممیزی سیستم مدیریت یکپارچه IMS نسبت به سه استاندارد ISO 9001 و ISO 14001 و ISO 45001 طی سه روز از تاریخ 1 الی 3 اسفند ماه در شرکت سودیکو توسط نماینده توف نورد آلمان برگزار گردید. در این ممیزی کلیه فرآیندهای سازمان و انطباق آن با استانداردهای مذکور با نگاهی ریزبینانه مورد ممیزی قرار گرفت. 

مهندس معارفی مدیر عامل شرکت سودیکو در مراسم اختتامیه پیش ممیزی، ضمن تشکر از ممیز محترم آقای مهندس علیاری، به لزوم هرچه بیشتر انطباق فرآیندهای سازمان با الزامات مربوطه تاکید نمود و عنوان نمود که پوشش الزامات استانداردهای مدیریتی به طور قطع راهگشای ما در مسیر رو به پیشرفت خواهد بود. 

در این مراسم آقای علیاری کلیه نقاط مثبت و نقاط قابل بهبود مشاهده شده در فرآیند ممیزی را عنوان نمود و مقرر گردید متعاقباً هماهنگی های لازم جهت انجام ممیزی اصلی اخذ استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه IMS به عمل آید.