راه اندازی کانال ایتا شرکت سودیکو 1402/12/12 - 14:48:10

روابط عمومی سودیکو:
کانال خبری شرکت تهیه و توزیع مواد ریخته گری و قطعات صنعتی ایران (سودیکو) به آدرس eitaa.com/sudico جهت اطلاع رسانی و انتشار اخبار و اتفاقات مهم شرکت سودیکو ایجاد گردید.