مانور آتش‌سوزی در شرکت سودیکو 1401/11/25 - 08:38:32

روز شنبه اول بهمن ماه 1401، طی برنامه ریزی قبلی، مانور آتش سوزی و اطفاء حریق در محوطه شرکت سودیکو اجراء گردید. این مانور با همکاری ایستگاه آتش نشانی و مامورین زبده آتش‌نشانی و تیم واکنش در شرایط اضطراری شرکت سودیکو صورت پذیرفت. در ابتدای مانور آشنایی با انواع کپسول‌های آتش نشانی و کاربرد هر یک از کپسول ها توسط لیدر تیم آتش‌نشانی یادآوری گردید و سپس طی عملیات اجرایی، تیم واکنش در شرایط اضطراری به اطفاء حریق توسط انواع کپسول‌ها اقدام نمودند. کلیه نقاط قابل بهبود و نکته‌های آموزشی در این مانور بازآموزی گردید.