مزایده های سایپالجستیک

 

زمینه فعالیت شرکت سایپالجستیک: توليد قطعات پرسي بدنه خودرو

لیست اقلام راکد و مازاد غیر دوره ای: تخته، آهن آلات

وبسایت شرکت سایپالجستیک: http://saipalogistics.ir

.Copyright © 2013 Sudico Corporation - All rights reserved